Himachal Pradesh

Dharamshala – Monastery

Heat 2011 to Kareri Lake (3200m), Dhauladhar Range, Dharamshala, Himachal

Dharamshala – H.H. Dalai Lama Temple Visit

Dharamshala – Norbulingka Institute

Dharamshala Kora Walk